Правила організації та проведення аукціону
Дані Правила розроблені на основі та відповідно до вимог чинного законодавства України з метою належного урегулювання порядку організації та проведення Аукціону ТОВ «СЕВЕН АЙ ДІ ЕМ ДЖІ» та регулюють правовідносини між Учасниками Аукціону (далі за текстом – Правила).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:
Аукціон – процес організації та проведення публічних торгів з продажу творів мистецтва, згідно з яким їх власником стає Учасник Аукціону, який відповідно до даних Правил запропонував Аукціонну ціну за Лот.
Аукціонна ціна – найвища запропонована під час Аукціонних торгів та зафіксована відправленою ставкою ціна Лота.
Аукціонні торги – частина Аукціону, що являє собою процес визначення Продажної ціни Лота та Покупця Лота.
Естімейт – орієнтовна ринкова вартість Лота, яка вказується у Каталозі Аукціону.
Крок Аукціону – мінімальна величина, на яку здійснюється підвищення Стартової та кожної наступної ціни оголошеного Ліцитатором Лота. Його розмір установлюється Організатором Аукціону на кожний Лот.
Каталог Аукціону – сайт, на якому публікуються запропоновані для продажу Лоти, інша актуальна інформація щодо проведення та організації Аукціону.
Ліцитатор – уповноважена Організатором особа, що володіє технікою проведення торгів і керує процесом ведення Аукціону в установленому порядку.
Лот – об'єкт торгів на Аукціоні; предмет або сукупність предметів, що пропонується для продажу на Аукціоні.
Організатор Аукціону – ТОВ «СЕВЕН АЙ ДІ ЕМ ДЖІ» – юридична особа, що заснована і діє відповідно до законодавства України.
Покупець – Учасник Аукціону, який в ході Аукціонних торгів запропонував Аукціонну ціну за Лот, та який в подальшому здійснює з Організатором правочини, пов'язані з придбанням Лота.
Продавець – Учасник Аукціону, який на договірних засадах з Організатором пропонує об'єкт торгів для продажу на Аукціоні.
Продажна ціна – ціна, яку Покупець в кінцевому підсумку сплачує за придбаний ним згідно договору купівлі-продажу Лот.
Стартова ціна – початкова ціна Лота, попередньо погоджена Організатором з Продавцем, з якої розпочинаються торги по даному Лоту.
Учасник Аукціону – дієздатна фізична або юридична особа, яка перебуває в договірних відносинах із Організатором та має намір відчужити або придбати на Аукціоні об'єкт торгів.
1.2. Дані правила є обов'язковими для виконання усіма Учасниками Аукціону.
1.3. Предметом Аукціонних торгів на Аукціоні є право на придбання Лота відповідно до умов даних Правил.
1.4. Офіційними мовами Аукціону та усіх супровідних документів є українська та (або) російська мови.
1.5. Факт реєстрації особи для участі в Аукціоні означає, що ця особа ознайомлена з Правилами, та зобов'язується їх виконувати.
1.6. Ціни на представлені Лоти та розрахунки щодо придбаних Лотів здійснюються в національній валюті України.

2. ОРГАНІЗАТОР ТА УЧАСНИКИ АУКЦІОНУ

2.1. Організатором Аукціону є Товариство з обмеженою відповідальністю «СЕВЕН АЙ ДІ ЕМ ДЖІ».
2.2. До обов'язків Організатора Аукціону входить проведення Передаукціонної виставки, належне оснащення приміщення для проведення торгів, забезпечення умов для зберігання, демонстрації та продажу Лотів.
2.3. Організатор Аукціону має право проводити експертну оцінку об'єктів торгів із залученням зовнішніх експертів та на власний розсуд розпоряджатися інформацією, отриманою внаслідок таких експертиз.
2.4. Організатор Аукціону доносить всю необхідну інформацію щодо організації та проведення Аукціону зацікавленим особам на інтернет-сайті Аукціону
(www.charityauctionwdp.tilda.ws); у Каталозі Аукціону; шляхом особистого повідомлення Учасників Аукціону засобами електронного, факсимільного чи телефонного зв'язку; засобами масової інформації; іншими засобами зв'язку.
2.5. Інформація, надана Учасникам Аукціону стосовно будь-якого Лота в усній чи письмовій формі, носить ознайомчий характер та не завжди повною мірою відображає усі його характеристики. Організатор не несе відповідальності за будь-яку помилку чи упущення в інформації, наданої Учасникам Аукціону усно чи письмово внаслідок неуважності чи з інших причин.
2.6. Організатор має право на свій розсуд зняти з Аукціонних торгів будь-який Лот без пояснення причини. Зняття Лота може бути проведене як до, так і після початку торгів. Організатор Аукціону зробить все можливе, аби якомога раніше повідомити Учасників Аукціону про зняття Лота, проте не несе відповідальності перед Учасниками Аукціону за такі дії.
2.7. Організатор Аукціону не відповідає за охорону та передачу авторських прав на той чи інший Лот.
2.8. На Аукціонних торгах від імені Організатора Аукціону діє Ліцитатор, в інших випадках – уповноважені представники.
2.9. Відповідно до даних Правил Учасниками Аукціону є Продавець та Покупець.
2.10. Продавцями та Покупцями можуть бути дієздатні фізичні та юридичні особи.
2.11. Учасники Аукціону, у передбачених даними Правилами відносинах, мають право діяти як особисто, так і через свого представника, повноваження якого повинні бути належним чином посвідчені. Якщо від імені Учасника Аукціону діє його представник, то такий представник прирівнюється до Учасника Аукціону. Відповідно, усю відповідальність за дії представника несе Учасник Аукціону, інтереси якого він представляє.
2.12. Будь-яка зацікавлена особа, в тому числі Учасник Аукціону, під час проведення Передаукціонної виставки має право залучити незалежного експерта для проведення експертизи виставлених на продаж Лотів за умови попереднього письмового погодження таких дій з Організатором Аукціону.

3. РЕЄСТРАЦІЯ НА АУКЦІОН

3.1. Реєстрація на Аукціон відбувається: на інтернет-сайті Аукціону (www.charityauctionwdp.tilda.ws); за номерами телефонів, вказаних в інформаційних матеріалах ТОВ «СЕВЕН АЙ ДІ ЕМ ДЖІ».
3.2. Обов'язковій реєстрації на Аукціон підлягають усі зацікавлені особи, які мають намір брати участь в Аукціоні.
3.3. Особи, які мають намір зареєструватись на Аукціон, повинні заповнити заяву установленого зразка та надати інформацію, яка вимагається Організатором Аукціону.


4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОННИХ ТОРГІВ

4.1. Місце та час проведення Аукціонних торгів зазначаються в Каталозі Аукціону та на інтернет-сайті Аукціону.
4.2. Початок та завершення Аукціонних торгів оголошується Ліцитатором.
4.5. Лоти на торгах оголошуються у тому порядку, в якому вони вказані у Каталозі Аукціону.
4.6. Кожен Лот має номер та Стартову ціну.
4.7. Організатор Аукціону визначає Крок аукціону. Подальше підвищення ціни здійснюється при заявленні Учасником нової пропозиції придбання Лота за більш високою ціною шляхом написання пропозиції на спеціально призначенній табличці біля Лота.
4.10. Закінчення торгів фіксується часом, оголошеним Організатором Аукціону.
4.11. Оголошений Лот, по якому протягом становленного проміжку часу не було зроблено жодної ставки, вважається непроданим на Аукціоні.


5. ОПЛАТА/ПЕРЕДАЧА ЛОТІВ

5.1. Оплата Лотів здійснюється у день проведення Аукціонних торгів або протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів від дня проведення Аукціонних торгів.
5.2. Оплата Лота здійснюється в розмірі, що дорівнює Продажній ціні Лота.
5.3. Покупець може оплатити Лоти наступними способами:
готівкою – необхідна сума вноситься в касу ТОВ «СЕВЕН АЙ ДІ ЕМ ДЖІ»;
банківським переказом – необхідна сума вноситься на банківський рахунок ТОВ «СЕВЕН АЙ ДІ ЕМ ДЖІ».
5.4. Лот, що перейшов у власність Покупця згідно договору купівлі-продажу, може безоплатно зберігатись у Організатора Аукціону протягом 3-х календарних днів. Подальше зберігання Лота здійснюється на платній основі.
5.5. Передача Лота Покупцеві здійснюється після повної сплати останнім Продажної ціни Лота. Організатор Аукціону не несе відповідальності за дії, які вчиняються з Лотом після його передачі Покупцеві.
5.6. Придбані Лоти поверненню та обміну Організатору Аукціону не підлягають.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Організатор Аукціону має право розголошувати інформацію щодо Учасників Аукціону та придбаних ними Лотів, при умові отримання попередньої згоди.
6.2. Усі спірні питання, що виникають стосовно організації та проведення Аукціону ТОВ «СЕВЕН АЙ ДІ ЕМ ДЖІ», повинні вирішуватись, в першу чергу, шляхом переговорів між Організатором та Учасниками Аукціону, а у разі недосягнення згоди – в судовому порядку згідно із законодавством України.

Із Законом України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" можна ознайомитись на сайті Верховної Ради України (http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1068-14)

Правила організації та проведення аукціону

Дані Правила розроблені на основі та відповідно до вимог чинного законодавства України з метою належного урегулювання порядку організації та проведення Аукціону ТОВ «СЕВЕН АЙ ДІ ЕМ ДЖІ» та регулюють правовідносини між Учасниками Аукціону (далі за текстом – Правила).
E-mail: info@sevenidmg.com
Телефон: +38 067 657 1743
Made on
Tilda